Forel 6-12 te Amersfoort

Algemeen
Het verkochte omvat een appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de wooneenheid op de begane grond met berging alsmede 6 parkeerplaatsen in het souterrain, uitmakende het 1.560/3.370e onverdeeld aandeel in de gemeenschap en overige aanhorigheden. Het object is gebouwd in 2001.

Stichting Philadelphia Zorg heeft deze locatie in gebruik gehad ten behoeve van de huisvesting van haar cliënten. De zorginstelling heeft besloten de onderhavige locatie te vervreemden in verband met herhuisvesting van haar cliënten.

Het object leent zich uitstekend om te herontwikkelen naar 10 zelfstandige appartementen van circa 100 m².

 

Locatie & bereikbaarheid
Deze woonvoorziening is centraal gelegen in een rustige en groene woonwijk. Op korte loopafstand vindt u diverse scholen, een winkelcentrum, een medisch centrum, bushaltes, eetcafés en snackbars.
De locatie is tevens ideaal bereikbaar: binnen enkele minuten rijdt u de A1 op, vanwaar u eenvoudig en snel de omliggende steden bereikt. Het groene park ‘Stadstuinen’ is voorzien van veel speelfaciliteiten, diverse zitjes en ontmoetingsplekken voor jong en oud uit de buurt.


Indeling object
De begane grond bestaat uit een geschakelde wooneenheid waarin middels een gang toegang wordt geboden aan een vijftal woonkamers en activiteitenkamers, 24 slaapkamers, diverse sanitaire voorzieningen en bergingen. In het souterrain bevindt zich de twee bergingen en zes parkeerplaatsen.

Wij verwijzen u graag naar de plattegronden voor de specifieke indeling.
Volgens opgave NEN 2580 bedraagt het totale metrage 1.158 m² V.V.O. exclusief bergingen.


Kadastrale gegevens
Gemeente Amersfoort, sectie P, nummer 2241, A25

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Nieuwland
Vigerende bestemming: Wonen – 4
De voor ‘Wonen – 4’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
Eengezinswoningen in gestapelde vorm met bijbehorende bouwwerken;
ter plaatse van de aanduiding “maatschappelijk” (m) zijn op de begane grond maatschappelijke voorzieningen toegestaan in de vorm van onderwijs- en opvangvoorzieningen, medische, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke en religieuze voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de openbare dienstverlening;
ter plaatse van de aanduiding “gemengd” (gd) zijn op de begane grond gemengde doeleinden – 1 toegestaan, volgens artikel 4.1 onder a van deze regels;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals tuinen en erven, groen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en water;
met dien verstande dat per woning voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid zoals vastgelegd in de Nota Parkeernormen Amersfoort zoals die geldt ten tijde van de ontvangst van de aanvraag.


Levering
Uitgangspunt is dat verkoop en levering van het Verkochte plaatsvindt op basis van een “as is, where is”-principe en derhalve zal het Verkochte worden verkocht en geleverd met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen en voorts in de (gebruikte) staat waarin het Verkochte zich op de Datum van Levering bevindt; in het kader van dit uitgangspunt zijn voor Verkoper diverse aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing.


Dataroom
In de dataroom zijn de volgende documenten opgenomen:

 1. Verkoopinformatie;
 2. Eigendomsakte, splitsingsakte;
 3. Kadastrale gegevens;
 4. Plattegronden en meetrapport;
 5. Informatie VvE;
 6. WOZ;
 7. Energielabel;
 8. Concept koopovereenkomst;
 9. Fotomateriaal;
 10. Disclaimer.


Verkooptraject

Dataroom – De Dataroom zal worden verstrekt na ontvangst van de ingevulde en ondertekende disclaimer. Deze disclaimer kunt u downloaden via www.amgea.nl en www.zogo.nl.

Donderdag 15 november 2018
Bezichtigingsmoment I  vanaf 11.00 uur – 12.00 uur

Vrijdag 23 november 2018
Bezichtigingsmoment II vanaf 10.30 uur – 11.30 uur

Vrijdag 7 december 2018
Een schriftelijke bieding dient vóór 15.00 uur binnen te zijn middels:

 1. Email aan info@amgea.nl
 2. Aangetekende post aan Amgea Vastgoed Adviseurs, Prins Mauritslaan 6 2582 LR ’s-Gravenhage


Een bieding dient de volgende informatie te bevatten:

Natuurlijke-/rechtspersoon
Bij het indienen van een bieding verzoeken wij u ons de naam van de kopende partij te sturen alsmede adresgegevens, legitimatie(s) en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.


Koopprijs
De koopprijs moet worden vermeld in euro’s exclusief kosten koper.


Datum levering
De levering dient plaats te vinden vóór of op vrijdag 28 december 2018 bij VBC Notarissen te Amersfoort.


Eventuele voorwaarden van koper
Als er aan uw bieding specifieke voorwaarden zijn gekoppeld dient u deze duidelijk te omschrijven. Vriendelijk verzoeken wij u ook een duidelijke tijdslijn aan te geven binnen welke periode de voorwaarden zullen vervallen. De voorwaarden zullen in weging van de bieding worden meegenomen.


Voorbehoud verkoper

 1. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om zonder opgave van redenen en op elk door haar gewenst moment, de verkoop te beëindigen;
 2. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om niet in onderhandelingen te treden met één of meer partijen;
 3. Verkoper neemt het nadrukkelijk voorbehoud goedkeuring RvB en RvT voor verkoop op welke eerste 2 voorbehouden komen te vervallen bij de ondertekening van de koopovereenkomst door de tekenbevoegde bestuurder(s) en/of de gemachtigde namens het bestuur.

In aanvulling op het gestelde in de disclaimer zal Verkoper in de voornoemde gevallen geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.

 

Informatie
Verkoper, noch haar werknemers of huurders zullen geen informatie verstrekken over het object en de vrije verkoop daarvan. Indien u vragen heeft over het verkoopproces of aanvullende informatie wenst te ontvangen, staan wij u graag te woord.